Eläinoikeustiede

Suomen eläinoikeusjuristit ry

tutkimus ja opetus

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n yhtenä tarkoituksena on parantaa ja kehittää eläinten oikeudellista ja tosiasiallista asemaa. Tämän tarkoituksen saavuttamiseksi yhdistys voi harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys järjestää seminaareja ja tieteellisiä tapahtumia. Tavoitteena on tehdä seminaaritoiminnasta vakiintunutta. Lisäksi monta yhdistyksessä mukana olevaa tutkijaa on mukana ensimmäisen suomenkielisen eläinoikeuden oppi- ja kommentaariteoksen kirjoittamisessa. Kirjan valmistumisaikataulu on avoin johtuen eläinsuojelulainsäädännön uudistuksen epäselvästä tilanteesta.

Eläinoikeuden opetus

Eläinoikeus on oikeustieteellisen tutkimuksen ala, joka tutkii eläinten laillista asemaa. Eläinoikeutta opetetaan nykyään kolmessa eri yliopistossa: Itä-Suomen yliopistossa, Åbo Akademissa ja Helsingin yliopistossa.
 
Helsingin yliopiston avoimen yliopiston eläinoikeuskurssi on ainoa suomenkielinen kurssi. Se järjestetään kesällä 2019 toista kertaa ja on kaikille avoin.

Eläinoikeuden tutkimus

Suomessa toimii useita eläinoikeudesta tai siihen läheisesti kytkeytyneistä teemoista väitelleitä henkilöitä.
  • Yliopisto-opettaja, VTT Birgitta Wahlberg, Åbo Akademi: väitös 2011 (Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande: en offentligrättslig undersökning)
  • Yliopistonlehtori, OTT Tarja Koskela, Itä-Suomen yliopisto: väitös 2017 (Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa)
  • Tutkijatohtori, PhD Visa Kurki, Helsingin yliopisto: väitös 2017 (A Theory of Legal Personality)
Lisäksi alalla on tekeillä väitöskirjoja Helsingin yliopistossa ja Lapin yliopistossa sekä Åbo Akademissa. 

Tutustu aiheeseen

kirjallisuutta

Tähän on kerätty jatkuvasti päivittyvä lista eläinoikeutta koskevasta kirjallisuudesta. Eläinoikeutta koskeva kotimainen opetusmateriaali on ikävä kyllä vielä vähäistä. Englanninkielinen oppimateriaali keskittyy angloamerikkalaiseen maailmaan, mutta sitä on siitä huolimatta listattu tässä.

Perustekstejä

Wahlberg, Birgitta. 2015. ”Eläimet lain edessä”, teoksessa Eläimet yhteiskunnassa, toim. Aaltola, Elisa ja Keto, Sami. Helsinki: Into.

Wahlberg, Birgitta. 2014. Inledning till djurskyddslagstiftningen i Finland. Åbo: Lag och Bok.

Schaffner, J. E. 2011. An introduction to animals and the law. UK: Palgrave Macmillan.

Wahlberg, Birgitta. 2015. Eläinoikeus – Eläinten oikeuksista ja oikeudellisesta asemasta, Niin & Näin filosofinen aikakausilehti 85/2/2015:72–75.

Syventäviä tekstejä

Koskela, Tarja. 2013. Eläinsuojelutarkastus ja eläinsuojelurikosepäilystä ilmoittaminen – Kansalaisaktiivisuutta vai viranomaisvalvontaa? Edilex 2013/22 (8.7.2013).

Koskela-Laine, Tarja. 2012. Onko eläimellä väliä? – Eläinsuojelurikosten empiirinen tutkimus. Edilex 2012/3 (17.2.2012).

Koskela, Tarja. 2017. Optimaalinen eläinsuojelu rikosprosessissa ja julkishallinnossa, Publications of the University of Eastern Finland, Dissertation in Social Sciences and Business Studies No 141, 2017: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2390-5/.

Koskela, Tarja. 2015. Eläintenpitokielto valvonnan välineenä – Toteutuuko eläintenpitokieltorekisterilain tarkoitus ja tavoitteet? Edilex 2015/40 (6.11.2015)/19 (31.5.2019)

Koskela, Tarja. 2015. Asiantuntijat eläinsuojelurikosasioissa – Onko niitä? Edilex 2015/23 (3.6.2015).

Koskela, Tarja. 2018. Ankaroittiko rikoslain muutos oikeuskäytäntöä eläinsuojelurikoksissa? Defensor Legis N:o 5/2018: 764–485.

Koskela, Tarja. 2019. Törkeä eläinsuojelurikos – vai onko? Edilex 2019/19 (31.5.2019)

Kurki, Visa. 2011. Förbudet mot åsamkande av onödigt lidande enligt djurskyddslagstiftningen. JFT 3/2011:290-310.

Mäntylä, Niina. 2011. Luonnon edustajien puhevalta. Edilex 22.6.2011 (väitöskirja).

Tolvanen, Matti. 2009. Eläinten oikeudet ja rikosoikeudellinen suoja teoksessa Rätt och utveckling – Oikeus ja kehitys, Viljam Engström (toim.), 2009, Åbo Akademi, Rättsvetenskapliga institutionen. Åbo Akademis förlag.

Aaltola, Elisa & Wahlberg, Birgitta. 2015. Nonhuman Animals: Legal Status and Moral Considerability. Retfaerd – Nordisk juridisk tidskrift. 38. Årgång 2015 nr. 4/151: 83-104. 

Wahlberg, Birgitta & Norée, Annika. Dags att grundlagsskydda djur. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet 2018-19 nr. 13.

Wahlberg, Birgitta. Eläinoikeus: katsaus nykytilaan ja tulevaisuuten. Oikeus 2018:2:179–198.

Wahlberg, Birgitta. Djurrätt – ett nytt rättsområde i utveckling. Festskrift Ämnesföreningen Stadga r.f. 1996-2016, p. 129-144. 2016. Helsinki: Edita. 

Wahlberg, Birgitta. Reglering och förvaltning av produktions- och slaktdjurs välbefinnande – en offentligrättslig undersökning. Doktorsavhandling. Åbo 2011. ISBN 978-952-12-2651-9. ISBN digital 978-952-12-2655-7. 

Wahlberg, Birgitta. Produktions- och slaktdjurs rättsposition med utgångspunkt i EU-lagstiftningen och EU-domstolens tolkningslinjer samt i individens ansvar över miljön. Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) 1/2011:34-66.  

Wahlberg, Birgitta. Djurskyddsövervakningen i Finland åren 1996-2010 gällande produktions- och slaktdjur. Särskilt på kompetensområdet av Länsstyrelsen i Västra Finlands län, serviceplatserna Vasa, Jyväskylä, Tammerfors och Åbo. JFT 4/2010:351-404.  

Wahlberg, Birgitta. Produktions- och slaktdjurs rättsliga välbefinnande. JFT 4/2008:369–416.  

Wahlberg, Birgitta. Pro bono publico? En studie om fjäderfäns välbefinnande och tillsynsmyndighetens befogenheter i relaton till livsmedelssäkerhet och folkhälsa. JFT 1/2008:1–31.

Oikeushistoria

Kokkonen, Suvi. 2008. Ihminen ja poliittinen eläin – eläinsuojelun oikeushistoria Suomessa 1864-1934. Edilex 30.6.2008.

Weckman, Elisa. 2013. Eläinsuojelukriminalisoinnit Suomessa vuosina 1809-1934. Acta Legis Turkuensia 2/2013. Edilex 15.10.2014.

Oikeusteoria

Favre, David. 2010. Living Property: A New Status for Animals within the Legal System. Marquette Law Review 93/2010: 1021-1071: http://works.bepress.com/david_favre/1/.

Francione, Gary L. & Charlton, Anna. 2015. Animal Rights The Abolitionist Approach. Exempla Press.

Francione, Gary L. & Garner, Robert. 2010. The Animal Rights Debate. Abolition or Regulation? New York: Columbia University Press.

Kurki, Visa. 2017. Eläinten oikeudet ja oikeussubjektius teoksessa Uusi eläinlaki. Kivelä Mai & Lahtinen, Veikka & Uotila, Laura (toim.). Helsinki: Into.

Kurki, Visa. 2019. A Theory of Legal Personhood. Oxford University Press.

Kurki, Visa. 2013. Voiko eläin olla oikeussubjekti? Lakimies 3/2013:456–458.

Pietrzykowski, Tomasz. 2016. Beyond Personhood: From Two Conceptions of Rights to Two Kinds of Right-Holders in New Approaches to the Personhood in Law. Pietrzykowski, Tomasz & Stancioli, Brunello (eds.). Frankfurt am Main: Peter Lang Edition.

O’Sullivan, S. 2011. Animals, equality and democracy. UK: Palgrave Macmillan.

Näkökulmia maailmalta

Randall S. Abate (ed.). 2015. What Can Animal Law Learn From Environmental Law? Washington, D.C:.Environmental Law Institute.

Animals’ Angels. 2016. The Myth of Enforcement of Regulation (EC) No 1/2005 on the protection of animals during transport. Animals’ Angels Press: https://www.animals-angels.de/fileadmin/user_upload/1_DATEN_AB_2014/4_AA_PRESS/Animals_Angels_Myth_of_Enforcement.pdf.

Bolliger, Gieri.2016. Animal Dignity Protection in Swiss Law – Status Quo and Future Perspectives. Basel, Geneva: SchultessJuristische Medien AG and Schriften zum Tier im Recht.

Brels, Sabine. 2017. Le droit du bien-être animal dans le monde: Évolution et universalisation (Animal Welfare Law in the World: Evolution and Globalization). France: L’Harmattan.

De Villiers, Jan-Harm. 2012. Examining the similarity principle and language of (animal) rights as a foundation for animal liberation. South African Journal of Public Law (SAPL) 27/2012:40–53.

Favre, D. y Gimenéz-Candela. An Overview of Spanish Animal Law, en FAVRE, D. y GIMÉNEZ-CANDELA (Eds.) Animals and the Law (Tirant lo Blanch, Valencia 2015): https://www.tirant.com/editorial/libro/animales-y-derecho-animals-and-the-law-d-favre-9788490538579

Fitzergald, Peter L. (ed.). 2012. International Issues in Animal Law. Durham, North Carolina: Carolina Academic Press.

Frida Lundmark Hedman & Jan Hultgren & Helena Röcklinsberg & Birgitta Wahlberg & Charlotte Berg. Non-Compliance and Follow-Up in Swedish Official and Private Animal Welfare Control of Dairy Cows. Animals 2018; 8(5); 72; doi:10.3390/ani8050072.

Lundmark, F. & Röcklinsberg, H. & Wahlberg, B. & Berg, C. Content and Structure of Swedish Animal Welfare Legislation and Private Standards for Dairy Cattle. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Animal Science, 2016/66:1, p. 35-42.

Vad sätter djurskyddsnivån – regeln eller kontrollen? Lundmark, F. & Röcklinsberg, H.  & Wahlberg, B. & Berg, C. Svensk Veterinärtidning 2/2015:17-22.

Peters, Anne & Stucki, Saskia & Boscardin, Livia (eds.). 2015. Animal Law: Reform or Revolution? Zurich-Basel: Schriften zum Tier im Recht. Band 14. 

Sowery, K. 2018. Sentient beings and tradable products: The curious constitutional status of animals under Union law. Common Market Law Review 55(1):55-99.

Régimen Jurídico de los Animales en Chile, Colombia y Argentina, 1ª Edición / 331 págs. / Castellano / Carlos Andrés Contreras López: https://www.tirant.com/editorial/ebook/regimen-juridico-de-los-animales-en-chile-colombia-y-argentina-carlos-andres-contreras-lopez-9788490863404

Derecho Animal en Chile – Editorial Libromar (Santiago de Chile, 2018) 372 p./ Macarena Montes Franceschini: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6639948

Yhteiskunta- ja luonnontieteellisiä kirjoituksia

Algers, Bo. 2008. Naturligt beteende – lagen och biologin. Djuren är väl också människor – en antologi om hälsa och välbefinnande i djurens och människans värld. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, Avdelningen för husdjurshygien. Rapport 20.

Borgström, Suvi. 2011. Iso paha susi vai hyödyllinen hukka? Ekologis-juridinen näkökulma suden suojelun yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen. Edilex 19.9.2011.

Gerardo, Ceballos & Ehrlich, Paul R. & Dirzo, Rodolfo. 2017. Biological annihilation via the ongoing sixth mass extinction signaled by vertebrate population losses and declines. PNAS: http://www.pnas.org/content/114/30/E6089

Isomäki, Risto. 2016. Meat, Milk and Climate. Helsinki: Into.

Kupsala, S. 2011. Eläinten aseman muuntuminen Suomessa. Yhteiskuntatieteellinen selvitys maa- ja metsätalousministeriölle eläinsuojelulain kokonaisuudistusta varten 26.10.2011: http://mmm.fi/documents/1410837/1858027/El%C3%A4inten+aseman+muuntuminen+Suomessa.pdf/cde205e0-061d-4345-8156-02b9a860919e/El%C3%A4inten+aseman+muuntuminen+Suomessa.pdf.pdf.

Kupsala, S. & Vinnari, M. & Jokinen, P. & Räsänen, P. 2016. Public perceptions of the mental capacities of animals: Findings from a Finnish population survey. Society & Animals 24(5):445-466.

Lundmark, F. & Berg, C. & Wahlberg, B. & Röcklinsberg, H. 2015. ‘One animal is no animal’ – Consequences of Measuring Animal Welfare at Herd Level in Know your food! – Food Ethics and Innovation. Dumitras, D.E., Jitea, I.M. & Aerts, S. (eds.). p. 31-35. Wageningen Academic Publishers. Netherlands.

Vinnari, Markus. 2010. Meat – the past, present and future of eating meat in Finland. Turku School of Economics. Series A-3:2010 (väitöskirja).

Vinnari, Eija & Vinnari, Markus. 2015. Kestävä kehitys ja eläinkysymys teoksessa Eläimet yhteiskunnassa. Toim. Aaltola, Elisa ja Keto, Sami. Helsinki: Into Kustannus Oy.

Eläintuotanto ja ympäristö

Bailey, Rob & Froggatt, Antony & Wellesley, Laura. 2014. Livestock – Climate Change’s Forgotten Sector. London: Chatham House. The Royal Institute of International Affairs.

Gerten, Dieter & Rockström, Johan & Heinke, Jens & Steffen, Will & Richardson, Katherine & Cornell, Sarah. 2015. Response to Comment on ”Planetary boundaries: guiding human development on a changing planet”. Science, Vol. 348, No. 6240, 2015.

Koneswaran, Gowri & Nierenberg, Danielle. 2008. Global Farm Animal Production and Global Warming: Impacting and Mitigating Climate Change. Environmental Health Perspectives, 116(5)/2008: 578–582.

Melissa Rojas-Downing. M. & Pouyan Nejadhashemi. A. & Harrigan, T. & A.Woznicki, S. 2017. Climate change and livestock: Impacts, adaptation, and mitigation. Climate Risk Management 16/2017: 145-163.

Nellemann, C. & MacDevette, M. & Manders, T. & Eickhort, B. & Prins, A. G. & Kaltenborn, B. P. 2009. The environmental food crisis – The environment’s role in averting future food crises. A UNEP rapid response assessment. United Nations Environment Programme, GRID-Arendal, www.unep.org/pdf/foodcrisis_lores.pdf.

Scarborough P. & Appleby, P.N. & Mizdrak, A. & Briggs, A. D. M. & Travis, R. C.  & Bradbury, K. E. & Key, T. J. 2014. Dietary greenhouse gas emissions of meat-eaters, fish-eaters, vegetarians and vegans in the UK. Climatic Change (2014) 125:179–192 DOI 10.1007/s10584-014-1169-1: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10584-014-1169-1#page-1.