fbpx

TIETOSUOJASELOSTE

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n tietosuojaseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuojaseloste (”seloste”), jossa kerrotaan, miten Suomen eläinoikeusjuristit ry (”yhdistys”) kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja. Suomen eläinoikeusjuristit ry vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen eläinoikeusjuristit ry

Y-tunnus: 3081778-3

Yhteyshenkilö tietosuojaa koskevissa asioissa

Birgitta Wahlberg (puh.joht.)

info@elaintenvuoro.fi

 

2. Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen (2016/679) artiklan 6(1)(c) mukainen Suomen eläinoikeusjuristit ry:n lakisääteinen velvollisuus pitää jäsenistään jäsenrekisteriä (yhdistyslaki 503/1989, 11 §).

Henkilötietojen käsittely on myös tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1)(f) kohdan edellyttämällä tavalla tarpeen yhdistyksen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, muun muassa mahdollistaakseen yhdystyksen jäsenasioiden hoitamisen ja jäsenviestinnän, kampanjoiden ja vetoomusten toteuttamisen ja niistä tiedottamisen.

Suomen eläinoikeusjuristit ry voi käsitellä henkilötietoja myös huolehtiakseen ja parantaakseen yhdistyksen ja sen verkkosivujen tietoturvaa tai toiminnan laatua, jolloin henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen oikeutettuun etuun varmistaa jäsenpalveluidensa ja verkkosivujensa asianmukainen tietoturva ja toimivuus.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin lukeutuvat muun muassa yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedottaminen, uutiskirjeiden lähettäminen ja muu jäsenviestintä yhdistyksen jäsenille, jäsenmaksujen käsittely, yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitotoimet, kampanjoiden ja vetoomusten järjestäminen ja niitä koskeva viestintä.

 

3. Kerättävät henkilötiedot sekä tietolähteet

Suomen eläinoikeusjuristit ry kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhdistyksen toiminnan harjoittamista ja jäsensuhteen hoitamista varten.

 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

  • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)
  • Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hakevilta jäsenyysehtojen täyttymistä koskevat tiedot, kuten henkilön tutkintonimike ja/tai kuvaus opintojen sisällöstä
  • Jäsensuhteeseen liittyvät tiedot, kuten liittymispäivä, jäsenlaji (varsinainen tai tukijäsen), jäsenmaksutiedot, jäsennumero
  • Jäsenyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset
  • Muut tapauskohtaisesti määrittyvät tiedot

 

Henkilötietojen tietolähteenä ovat tiedot, jotka henkilö itse antaa hakiessaan yhdistyksen jäsenyyttä tai ollessaan muutoin yhdistykseen yhteydessä tai asioidessaan yhdistyksen kanssa esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa tai muun asioinnin yhteydessä.

 

Henkilötietojen ilmoittaminen on aina vapaaehtoista, mutta huomioithan, että mikäli päätät jättää pyydetyt henkilötiedot ilmoittamatta, yhdistys ei mahdollisesti voi hyväksyä sinua jäsenekseen tai hoitaa jäsenasioitasi ja jäsenviestintää sinun suuntaasi osittain tai lainkaan.

 

4. Tietojen luovutukset

Suomen eläinoikeusjuristit ry saattaa joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös kolmansille osapuolille. Kolmannet osapuolet toimivat tällöin tietojen käsittelijöinä. Tietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille seuraavia tarkoituksia varten:

 

  • Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja yhdistyksen puolesta ja ohjeidemme mukaisesti esimerkiksi jäsenpalveluiden tai IT-palveluiden tuottamiseksi. Suomen eläinoikeusjuristit ry huolehtii, että henkilötietoja käsitellään näissä tilanteissa asianmukaisesti.
  • Tapahtumajärjestäjille tapahtumailmoittautumisen yhteydessä, mikäli tämä on osallistumisten hallinnoimiseksi tarpeellista.
  • Tilanteet, joissa arvioimme luovuttamisen olevan välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröidyn tai muiden tahojen turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi.
  • Toimivaltaiselle viranomaiselle kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen, lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

 

5. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen eläinoikeusjuristit ry ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 

6. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tämän selosteen mukaisten käyttötarkoitusten (ks. kohta 2) toteuttamiseksi.

 

Jäsenten henkilötietoja säilytetään jäsensuhteen ajan ja korkeintaan kahden vuoden ajan jäsensuhteen päättymisestä. Henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää tarpeellisilta osin myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen, mikäli soveltuva lainsäädäntö niin edellyttää. 

 

7. Tietoturva

Yhdistyksen keräämiä henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä yhdistyksen henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja yhdistystehtäviensä hoitamiseksi.

 

Jäsenrekisteri ja sen tiedot säilytetään suojattuna lukituissa tiloissa ja tietoja koskevat sähköiset tiedonsiirrot tapahtuvat suojattua yhteyttä käyttäen.  Suomen eläinoikeusjuristit ry toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta.

 

8. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan rekisteröityä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tietosuoja-asetuksen 17 artiklassa tarkemmin säädetyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa poistoa esimerkiksi silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on oikeus tietyissä tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa tarkemmin säädetyissä tilanteissa pyytää rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröity voi pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä ja odottaa todentamista siitä, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn edut. Jos käsittelyä rajoitetaan, rekisterinpitäjä saa säilyttää tietoja, mutta ei lähtökohtaisesti saa käsitellä niitä muutoin.

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä: Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita rekisterinpitäjä kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu. Jos rekisteröity vastustaa käsittelyä, ei rekisterinpitäjä saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa käsittelyn olevan oikeutettua.

Mikäli henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun perusteella suoramarkkinointia varten, on rekisteröidyllä oikeus milloin tahansa vastustaa käsittelyä suoramarkkinointia varten (mukaan lukien suoramarkkinointiin liittyvä profilointi). Jos rekisteröity on vastustanut henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten, niitä ei saa enää käsitellä tähän tarkoitukseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai sopimuksen nojalla, rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus saada tällaiset tiedot itselleen koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä tämän selosteen kohdassa 1 ilmoitettuihin yhteyshenkilöihin.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen, jonka yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

 

9. Selosteen muuttaminen

Suomen eläinoikeusjuristit ry:llä on oikeus muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme www.elaintenvuoro.fi/, josta löydät myös ajantasaisen version tästä selosteesta.