fbpx

Tietosuojaseloste

 

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n tietosuoja- ja rekisteriseloste

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste (”seloste”), jossa kerrotaan, miten Suomen eläinoikeusjuristit ry (”yhdistys”) kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja. Suomen eläinoikeusjuristit ry vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

 1. Rekisterin tiedot

Rekisterin pitäjä

Suomen eläinoikeusjuristit ry 

Rekisterinumero: 221.101 Patentti- ja rekisterihallitus

Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Birgitta Wahlberg (puh.joht.) ja Anni Kaarento (siht.) 

info@elaintenvuoro.fi

Rekisterin nimi

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n jäsenrekisteri 


2.  Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn käyttötarkoitus ja oikeusperuste

Yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitäminen

Suomen eläinoikeusjuristit ry:n tekemän henkilötietojen keruun ja käsittelyn pääasiallinen tarkoitus on ylläpitää kohdassa 1 mainittua jäsenrekisteriä, jota käytetään yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen ja jäsenviestintään.  Näihin asioihin lukeutuvat muun muassa yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedottaminen, uutiskirjeiden lähettäminen ja muu jäsenviestintä yhdistyksen jäsenille, jäsenmaksujen käsittely sekä yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitotoimet. Oikeusperusteena tälle käsittelylle on Suomen eläinoikeusjuristit ry:n ja rekisteröidyn henkilön välinen jäsensuhde (sopimus). 

Tämän lisäksi henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa: 

Tietoturva ja sisäinen raportointi

Suomen eläinoikeusjuristit ry voi käsitellä henkilötietoja myös huolehtiakseen ja parantaakseen yhdistyksen ja sen verkkosivujen tietoturvaa tai toiminnan laatua. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lakisääteiseen velvoitteeseen ja oikeutettuun etuun varmistaa jäsenpalveluidensa ja verkkosivujensa asianmukainen tietoturva. 

Lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen 

Suomen eläinoikeusjuristit ry voi käsitellä henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa koskien esimerkiksi kirjanpitolain vaatimuksia tai viranomaisten lakiin perustuvia mahdollisia tietopyyntöjä. 

 1. Kerättävät henkilötiedot sekä tietolähteet

Suomen eläinoikeusjuristit ry kerää ja käsittelee vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen yhdistyksen toiminnan harjoittamista ja jäsensuhteen hoitamista varten. 

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä: 

 • Henkilön perustiedot ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi hakevilta jäsenyysehtojen täyttymistä koskevat tiedot, kuten henkilön tutkintonimike ja/tai kuvaus opintojen sisällöstä 
 • Jäsensuhteeseen liittyvät tiedot, kuten liittymispäivä, jäsenlaji (varsinainen tai tukijäsen), jäsenmaksutiedot, jäsennumero
 • Jäsenyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset
 • Muut tapauskohtaisesti määriteltävät, henkilön suostumuksella kerättävät tiedot 

Henkilötietojen tietolähteenä ovat tiedot, jotka henkilö itse antaa hakiessaan yhdistyksen jäsenyyttä tai ollessaan muutoin yhdistykseen yhteydessä tai asioidessaan yhdistyksen kanssa esimerkiksi puhelimitse, sähköpostitse, tapaamisissa tai muun asioinnin tai sopimuksen solmimisen yhteydessä. 

Henkilötietojen ilmoittaminen on aina vapaaehtoista, mutta huomioithan, että mikäli päätät jättää pyydetyt henkilötiedot ilmoittamatta, yhdistys ei mahdollisesti voi hyväksyä sinua jäsenekseen tai hoitaa jäsenasioitasi ja jäsenviestintää sinun suuntaasi osittain tai lainkaan. 

 1. Tietojen luovutukset

Suomen eläinoikeusjuristit ry saattaa joissain tapauksissa siirtää henkilötietoja myös kolmansille osapuolille. Kolmannet osapuolet toimivat tällöin tietojen käsittelijöinä. Tietoja voidaan siirtää kolmansille osapuolille seuraavia tarkoituksia varten: 

 • Kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja yhdistyksen puolesta ja ohjeidemme mukaisesti esimerkiksi jäsenpalveluiden tai IT-palveluiden tuottamiseksi. Suomen eläinoikeusjuristit ry huolehtii, että henkilötietoja käsitellään näissä tilanteissa asianmukaisesti. 
 • Tapahtumajärjestäjille tapahtumailmoittautumisen yhteydessä, mikäli tämä on osallistumisten hallinnoimiseksi tarpeellista.
 • Tilanteet, joissa arvioimme luovuttamisen olevan välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, rekisteröidyn tai muiden tahojen turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi. 
 • Toimivaltaiselle viranomaiselle kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen, lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. 

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Suomen eläinoikeusjuristit ry ei siirrä henkilötietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

 1. Henkilötietojen säilyttäminen 

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeen tämän selosteen mukaisten käyttötarkoitusten (ks. kohta 2) toteuttamiseksi. 

Henkilötietoja säilytetään jäsensuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan kuitenkin säilyttää tarpeellisilta osin myös jäsensuhteen päättymisen jälkeen, mikäli soveltuva lainsäädäntö niin edellyttää. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. 

 1. Tietoturva 

Yhdistyksen keräämiä henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä yhdistyksen henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja yhdistystehtäviensä hoitamiseksi. 

Jäsenrekisteri ja sen tiedot säilytetään suojattuna lukituissa tiloissa ja tietoja koskevat sähköiset tiedonsiirrot tapahtuvat suojattua yhteyttä käyttäen.  Suomen eläinoikeusjuristit ry toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet suojatakseen henkilötietoja häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus milloin tahansa tarkistaa järjestelmään tallennetut tietosi ja pyytää niiden muuttamista, korjaamista tai poistamista ottamalla yhteyttä tämän selosteen kohdassa 1 ilmoitettuihin yhteyshenkilöihin. 

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus. Suomen eläinoikeusjuristit ry ei sen jälkeen käsittele henkilötietojasi, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta. 

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen, jonka yhteystiedot löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta https://tietosuoja.fi/yhteystiedot

 1. Selosteen muuttaminen 

Suomen eläinoikeusjuristit ry:llä on oikeus muuttaa ja päivittää tätä tietosuojaselostetta. Ilmoitamme muutoksista verkkosivuillamme www.elaintenvuoro.fi/, josta löydät myös ajantasaisen version tästä selosteesta.